1. YLEISTÄ

Laukaan kunta on osa hyvin kehittynyttä, kasvavaa ja voimakkaasti verkottuvaa Jyvässeutua. Kunta on suosittu asuinpaikkana ja kunnan väkiluku kasvaa tasaisesti. Kunnan väkiluku ylittää 18 000 asukkaan rajan vuonna 2010. Laukaan kunta ja Jyväskylä, sekä muu Jyvässeudun ydinalue, ovat myös osa entistä Laukaan pitäjää eli ns. Vanhaa Laukaata, joka muodostaa myös kotiseutuyhdistyksen toimialueen. Yhdistys osallistuu tähän keskusteluun painottamalla Laukaan pitäjän historiallisia arvoja ja sen perinteen merkitystä luonnollisena yhdistävänä tekijänä, joka on riippumaton eri aikakausien poliittisista puhureista.Laukaan kunnassa on perustettu uusia yrityksiä ja asuntoja rakennetaan nopealla tahdilla. Laukaan kylät ovat tähän saakka pysyneet asuttuina ja kyläkouluja on kunnassa edelleen kymmenen eli suurimmalla osalla kylistä on oma koulu, tosin Lankamaan koulua ollaan lakkauttamassa. Tiheä kouluverkko on vahvuus varsinkin kunnassa, joka sijaitsee ”Suomen Ateenana” tunnetun yliopistokaupungin, Jyväskylän kupeessa. Yhdistys pyrkiikin jatkossa markkinoimaan Laukaan kuntaa omien verkostojensa kautta maanlaajuisesti kouluystävällisenä koulukuntana. Koulujen Laukaa sopii hyvin yhteen aiemmin Laukaassa syntyneeseen valtakunnalliseen ”Yhdessä Elämään” projektiin ja kunnan kyläkouluverkoston markkinointi yhdessä läheisen yliopiston kanssa voi tuoda huomattavaa positiivista tunnustusta kunnalle. Yhdistys pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan Laukaan pysymisenä kiinnostavana elävien kylien kuntana.2. Johtokunta 

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta eli hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja kuusi varajäsentä. Syyskokouksen valitsema johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan, viime vuosina lähes kerran kuukaudessa. Pidetään sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin sekä lehtitoimikunnan, joka täydentää itseään johtokunnan ulkopuolisilla jäsenillä tarpeen mukaan. Lisäksi valitaan rahastonhoitaja ja tarpeen mukaan muita toimihenkilöitä.

3. Toiminta

Kalluntalolla on edelleen tärkeä asema yhdistyksen toiminnassa, mutta yhdistyksen suurimpana menoeränä on sen käyttö ollut viime vuodet suurennuslasin alla koska kävijöitä on ollut vähän ja menot suuret. Talo on saatu asianmukaiseen kuntoon Keski-Suomen museon ohjeita seuraten ja pyritään pitämään auki tulevanakin kesänä. Suurena varjopuolena on talon vesiongelma, jota Laukaan kunta ei ole saanut hoidettua kuntoon useista ilmoituksista huolimatta. Tulevana kesänä vettä saadaan vedettyä museolle viereisestä Viertolan rakennuksesta.

Säästöjä on saatu avaamalla museo kesästä 2008 lähtien kaksi viikkoa myöhemmin. Tämä perustuu tietoihin kävijämääristä viimeisten viiden vuoden ajalta. Viime vuosina museo-oppaista on saatu erittäin hyvää palautetta ja toimintaa pyritään tämänkin vuoksi kehittämään. Virkeät oppaat ovat kehittäneet monin eri tavoin museon toimintaa aktiiviseen ja yleisöä kiinnostavaan suuntaan. Myös koululaiset ovat tutustuneet oppituntien yhteydessä Kalluntaloon.

Tulevana vuonna museon toimintaa pyritään aktivoimaan erilaisin teemanäyttelyin. Laukaantien ja Saravedentien risteykseen on lisättävä opasteviitta museolle. Varjopuolena ovat olleet museon aiheuttamat tappiot, koska pääsymaksut ja kunnan avustukset kattavat huonosti menot. Tarkoitus on tehostaa myös lähialueen markkinointia mm. viemällä tietoa museosta Laukaan uusille asukkaille, kun vain sopiva tiedotusväylä löytyy. Jatketaan vuonna 2005 alkanutta yhteistoimintaa viereisen kirkkomuseon kanssa, joskaan seurakunta ei ole ollut tässä asiassa kovin aktiivinen. Pyritään myöskin siihen, että opas voitaisiin tulevaisuudessa palkata kunnan varoin tai työmarkkinatuen avulla. Kalluntalon museolle pyritään löytämään uusi "isäntä" tai "emäntä", joka tarpeen tullen turistiajan ulkopuolella esittelisi museota vierailijoille.

Jäseniä yhdistyksellä on noin 100. Pyritään tehostamaan jäsenhankintaa ja saamaan lisää aktiivisia jäseniä laajentamalla toimintaa koko kunnan alueelle. Teemaluennot eri aiheista ovat mietinnän alla. Ollaan tiiviissä yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa kotiseututyöhön liittyvissä asioissa ja otetaan tarpeen mukaan kantaa kotiseutua koskeviin asioihin. Ollaan tiiviissä yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa ja lähetetään kyläyhdistyksiin tiedotteet, joissa pyydetään välittämään tietoa kotiseutuyhdistyksen toiminnasta ja aktivoimaan näin uusia toimijoita. Järjestetään retki valtakunnallisille kotiseutupäiville jos lähtijöitä ilmaantuu riittävästi.

Julkaistaan perinteinen kotiseutulehti joka ilmestyy jouluksi. Annetaan stipendejä kotiseututyöstä kiinnostuneille ja historian opinnoissaan menestyneille yläkoulun ja lukion opiskelijoille sekä yhdistyksille harkinnan mukaan. Huomioidaan yhdistysten ja kuntalaisten merkkitapahtumat harkinnan mukaan.

Arkistoasiaa pidetään esillä siksi kunnes se on saatu ratkaistua. Sama koskee museovarastohanketta, nämä kaksi hanketta on mahdollista myös kytkeä yhteen. Seurataan kirkonkylän nuorisotalon tilannetta, sillä talo on kunnan vanhimpana olemassa olevana kansakouluna kirkonkylän arvokkaimpia rakennuksia.

Pyritään olemaan näyttävästi ja edustavasti esillä Kirjamessuilla Jyväskylässä 27.-28.3.2010. Yhdistys on ollut mukana messuilla alusta asti eli kolme kertaa ja kokemukset ovat olleet hyviä ja samalla kotiseutuyhdistys on edustanut paikalla koko Laukaan kuntaa. Tarjotaan myös Laukaan kunnalle ja sisarjärjestö Kalevalaiset Naiset ry:lle tilaisuutta lähteä mukaan messuille. Vuoden 2010 kirjamessujen teemana on "Tietoa ja tunnetta". Suomen kieleen ja kulttuuriin sekä koulujärjestelmään merkittävästi vaikuttaneen Wolmar Schildtin syntymästä tulee kuluneeksi 200 vuotta. Kirjamessujen ohjelmassa yhdistys pyrkii tuomaan esille myös hänen laukaalaiset juurensa ja tuomaan Schildtiä muutoinkin esille vuoden tapahtumissa.

4. Lopuksi

Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys ry on kunnan suurimpia yhdistyksiä. Sillä on vaikutusvaltaa asioissa, jotka kantavat sukupolvien taakse. Jäsenmäärää pitäisi edelleen kasvattaa ja saada erityisesti nuorempaa polvea tekemään kotiseututyötä varttuneempien kanssa. Johtokunta on nuorentunut viime vuosien aikana. Ikä itsessään ei ole merkittävä asia vaan se, että toiminnassa on mukana väkeä kaikista ikäluokista, jotta ajatus "sukupolvien ketjusta" toteutuu. Erityisesti kuntaan tulevat uudet asukkaat on entistä enemmän otettava huomioon toiminnassa.

Yhdistyksellä on perinteitä. Eräs keskeisistä on ollut kotiseutulehden julkaiseminen vuosittain, tätä on tarkoitus jatkaa. Lehti on ollut monelle Laukaasta lähteneelle jonkinlainen yhdysside entiseen kotikuntaansa. Tätä arvokasta perinnettä jatketaan, kuten myös yhdistyksen verkkosivujen kehittämistä.

Laukaassa 5.12.2009, Wanhan Laukaan Kotiseutuyhdistys johtokunta